You are currently viewing Енергия от Слънцето

Енергия от Слънцето

Слънчевата енергия, както можете да се досетите, е енергия, чийто източник е Слънцето. Тя пристига до нас под формата на слънчева  радиация и топлина. Тази енергия е в основата на живота на нашата планета и оказва съществено влияние върху климата и всички процеси на Земята. „Впрегната“ чрез съответните технологии, тя може да бъде използвана в услуга на човечеството и е най-мощният възобновяем енергиен източник, с който разполагаме.

Технологиите, които използват слънчева енергия, се наричат соларни.

Най-ефективен метод за генериране на енергия от слънцето до момента са Фотоволтаичните системи.

Фотоволтаичните системи – инвестиция в бъдещето

Те представляват специални съоръжения, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Изградени са от соларни панели, които са съставени от соларни клетки, в които протича фотоволтаичен физикохимичен процес. Първият му етап има фотоелектричен ефект, след който започва електрохимичен процес, при който именно се генерира  електрически ток.

Поставянето на фотоволтаичните панели е сред най-предпочитаните методи за производство на соларна електроенергия за битови нужди. При тях слънчевата енергия, се акумулира под формата на светлина и след това се преобразува в електричество. Чрез монтирането на допълнителни съоръжения генерираният ток се преобразува от постоянен в променлив и се превръща в годен за употреба в домакинството. Инсталирането им се извършва сравнително лесно.  

Самите соларни системи са инвестиция, която не всеки може да си позволи, но добрата новина е, че законодателството в България предвижда възможност за кандидатстване за субсидии по различни програми и мерки за енергийна ефективност.

Когато едно домакинство или производство обмислят такава дългосрочна инвестиция, добре е да се знае, че слънчевите панели имат дълъг експлоатационен живот и могат значително да повишат пазарната цена на имота или бизнеса.

 На практика, може да се каже, че това е инвестиция в бъдещето.

За какво могат да се използват соларните системи?

 • За затопляне на вода.
 • За охлаждане, отопление и вентилация.
 • За пречистване на вода.

Може ли потреблението на необходимата енергия за битови нужди на едно домакинство да бъде напълно придобита чрез соларна система?

Отговорът е – да. Все повече се говори за енергийна независимост. С модерна соларна енергийна система, включително устройства за съхранение на енергията, определено можете да захраните всички енергийни консуматори в цяла къща, изцяло със слънчева енергия. Съвременните високоефективни слънчеви панели и слънчеви батерии правят захранването на цял дом с помощта на слънчева енергия все по-евтино. Подобна инвестиция има възвръщаемост в рамките на 3 до 4 години.

Нещо повече, с налагането на изисквания за намаляване на вредните емисии и енергоспестяване в световен мащаб, поставянето на соларна система ще се превърне в необходимост, а не в лукс.

Предимства

Нека разгледаме предимствата на добиването на енергия от слънцето.

 • Слънчевата светлина е възобновяем енергиен източник, което на практика означава, че е вечна. Тя е практически неизчерпаема;
 • Слънчевата енергия е екологична и не вреди на околната среда. С нейното добиване се съхраняват екосистемите, защото ресурсите, от които се добива, не замърсяват природата;
 • Няма негативно въздействие върху човешкото здраве;
 • Слънчевата и вятърната енергия заемат първите места по отношение на рентабилност и възвращаемост на инвестициите;
 • Като възобновяем и безвреден енергиен източник, слънчевата енергия играе важна роля за намаляване на емисиите на парникови газове и изменението на климата, което е от решаващо значение за защитата на хората, дивата природа и екосистемите на Земята.
 • Слънчевата енергия може да подобри качеството на въздуха и да намали разходите за вода, необходима за производството на енергия от други източници.
 • Нейното добиване е сравнително безопасен процес, особено сравнено с ядрената енергетика, защото по време на нейното преобразуване в електричество, рисковете от евентуални аварии са минимални;
 • Добиването на тази енергия може да бъде правено при почти всички климатични условия;
 • Нейното създаване и използване е предпоставка за социална и икономическа стабилност и енергийна независимост;
 • При геополитически катаклизми възобновяемите енергийни източници остават незасегнати или минимално засегнати и поради тази причина тяхната цена не се влияе от икономически и политически сътресения;
 • Създават се възможности за собствено производство на енергия за битови нужди. Слънчевата енергия става все по-достъпна за домакинствата.

Недостатъци на слънчевата енергия

Като говорим за предимства, трябва да вземем под внимание и недостатъците на възобновяемите енергийни източници. Нека ги разгледаме.

 • Все още висока цена на първоначалната инвестиция. Цената за закупуване на соларна система все още е доста висока, особено за потребителите в България.
 • Зависимост от времето. Въпреки че слънчевата енергия може да се акумулира през облачни и дъждовни дни, ефективността на слънчевата система при лошо време все пак се понижава.
 • Съхраняването на акумулираната енергия все още е скъпо.
 • Соларните системи се нуждаят от пространство.

Въпреки че, поставянето на соларна система изисква сериозна първоначална инвестиция за закупуване и настройка, като цяло, слънчевата енергия е много по-евтина от електрическата енергия в дългосрочен план. И инвестицията в нея, определено е разумна и обоснована.

За да постигнете обаче максимална ефективност, добре е да се доверите на професионалистите.

Ние от „Ви Ес Кънстракшън Сървисес“ притежаваме дългогодишна експертиза в областта и следим най-новите тенденции в отрасъла.

Заявете при нас  консултация.

Вашият коментар